“Betrek mij!”, roept de burger

Nederlanders willen graag samenwerken met de gemeente, maar worden op dit moment voor hun gevoel niet of nauwelijks betrokken bij het werk van de gemeente. Deze en andere opvallende onderzoeksresultaten publiceerde Vereniging Eigen Huis onlangs. Ik las in het rapport verder dat zo’n tweederde van de huiseigenaren ook vindt dat de gemeente onvoldoende communiceert over hun projecten. En driekwart van de ruim 7000 deelnemers geeft aan te willen samenwerken met de gemeente voor een betere leefomgeving.

Waarom nog geen samenwerking?
Het maakt niet uit met wat voor soort projecten; eigenhuis-bezitters willen samenwerken. Of het nu gaat om de aanleg van nieuwe wegen, herinrichting van parken of de sloop van gebouwen. En waarom werken gemeenten dan niet samen? Is het organisatorisch lastig, omdat de informatie intern teveel versnipperd is? Of ontbreekt er kennis over hoe je  eenvoudig kan samenwerken? Is er angst voor  weerstand of ‘meningen’? Is het omdat de werkzaamheden zijn uitbesteed aan aannemers en er geen afspraken zijn over communicatie?

Bron: Vereniging Eigen Huis, Bewonersinvloed bij plannen in de leefomgeving, februari 2018

Integraal samenwerken vraagt afstemming
De gemeente heeft een enorm breed scala aan verantwoordelijkheden voor de buitenruimte. Het is daarom inderdaad vaak lastig om uit een grote reeks van grote en kleine projecten (naast de daadwerkelijke uitvoering) ook nog te denken aan de inwoners.
Welke projecten zijn er binnen een gemeente bijvoorbeeld? Het riool of de weg is toe aan vervanging. Of: vanuit verkeersveiligheid moet een kruispunt een rotonde worden. En: het energiebedrijf wil graag de gasleiding vervangen.

Elke afdeling doet het werk vanuit zijn eigen vak en eigen begroting. Afstemming met andere afdelingen of organisaties maakt het lastiger en kost weer meer tijd. Ook al zijn daar soms winsten te behalen in de afstemming, door werkzaamheden te combineren, toch is dit lastig. Vaak komt dit ook omdat elke afdeling in zijn eigen beheerpakket en eigen wereld dit aan het inplannen is. Afstemming is dan een extra handeling. En dat is dan nog alleen de afstemming met andere vakinhoudelijke mensen, laat staan als je dat ook nog moet afstemmen met inwoners met minder kennis en soms andere belangen.

Bron: Vereniging Eigen Huis, Bewonersinvloed bij plannen in de leefomgeving, februari 2018

Organisatorisch afstemmen om kosten te besparen
Hoe pak je dit goed aan? Een groot aantal gemeenten is ermee bezig; het gaat om organisatorisch afstemmen van projecten, zodat afdelingen maar ook andere organisaties niet in elkaars vaarwater zitten en er kan worden samengewerkt. De eerste stap is weten ‘waar’ projecten worden uitgevoerd: wie is de contactpersoon, wat is de planning en wat zijn de werkzaamheden. Met dit centrale kaartbeeld heeft iedereen meer inzicht op wat er gaande is op het grondgebied.

De volgende stap is dan dit kaartoverzicht, of een deel van de gegevens, te delen met inwoners. Bepaal daarna wie er verantwoordelijk is. Het belangrijkste is dat de informatie eenvoudig, snel, overal bereikbaar en laagdrempelig is. Hoeveel kost deze extra taak? Niet veel tijd en het levert ook extra informatie op. Met ArcGIS Online kan iedere projectleider met een inlogcode zelf de projecten intekenen, aanpassen en delen met anderen. De afdeling Communicatie kan deze zelfde kaart, eventueel vereenvoudigd, presenteren op de website en eventueel aanbieden als abonnementsservice voor belangstellenden via e-mail of whatsapp. Als iedereen zijn projecten op de kaart zet, dan is het snel te zien met wie je iets moet afstemmen.

Weerstand van inwoners: creëer een open houding
Inwoners willen meer van hun gemeente. Hoe komt dat? Misschien zijn gemeenten bang voor de weerstand of reacties van inwoners van wat ze dan te melden hebben. Dat kan. Mensen ventileren eenvoudig hun mening. Dat gebeurt echter ook als je niet communiceert. Het is beter om vooraf informatie te verstrekken en inwoners zoveel mogelijk te informeren, in plaats van te wachten tot de ergernis vergroot.

Bovendien is de nieuwe wetgeving voor de leefomgeving ook een aanleiding om deze houding van een dicterende overheid naar faciliterende en open overheid te transformeren. De overheid kan zo co-creëren met haar inwoners. Het betrekken van aannemers bij de werkzaamheden kan door hen op dezelfde projectenkaart toegang te geven om hun planning in te vullen en eventuele wijzigingen direct zelf door te laten voeren. Ook dan kan het nuttig zijn als ze zelf kunnen zien met wie ze te maken krijgen bij de uitvoering in andere naastgelegen of overlappende projecten.

Integraal aan de slag
Op basis van het onderzoek van VEH is er dus een goede aanleiding voor gemeenten om in buurten met veel koopwoningen meer aan communicatie te doen over projecten. Voor de communicatie is het echter van cruciaal belang dat dit juiste en correcte informatie is en dat dit eenvoudig beheerd moet kunnen worden door de directe betrokkenen. Niet een extra taakje voor de afdeling Communicatie of voor het projectbureau, maar een integraal onderdeel van het werk van de projectleiders, waarbij de informatie eerst en vooral voor de projectbetrokkenen nuttig en informatief is. De afdeling Communicatie kan dan op basis van deze brondata een kaart publiceren die voor de inwoners inzichtelijk en begrijpelijk is.

Het kan met ArcGIS 
De beschreven aanpak kan gerealiseerd worden op basis van ArcGIS met standaard configuratie, wat snel en eenvoudig te realiseren is. De meeste gemeenten in Nederland beschikken over een ArcGIS Desktop-licentie, waardoor ArcGIS Online direct beschikbaar is en een openbare projectenkaart direct is te realiseren, zonder extra onderhoudskosten.

Wilt u meer weten over hoe dit is aan te pakken met ArcGIS Online? We kunnen u in contact brengen met andere organisaties die dit al succesvol doen en we kunnen helpen dit in te richten op een manier zoals u dat wil en past bij uw gemeente.

Wilt u aan de slag met een projectenkaart om daarmee de inwoners beter te informeren over de lopende en komende projecten in hun buurt? E-mail naar content@esri.nl

Posted in Esri, samenwerken in de keten, Smart communities | Tags: , , , | Plaats een reactie

Netwerkbeheer in GIS realiseren begint met een datamodel

De basis van een GIS als beheerinstrument is het datamodel. Hoe zet ik dat op en hoe krijg ik mijn assetgegevens daar vervolgens op een correcte en betrouwbare wijze in? Het generieke utility-informatiemodel, onderdeel van de Utility Network Management-extensie, biedt voor utility-bedrijven een passende oplossing.

Basis utility-informatiemodel
Er is in de Utility Network Management-extensie bewust gekozen om een generiek informatiemodel aan te bieden. Dit model is in de kern geschikt om vervolgens diverse domeinen (elektriciteit, gas, warmte, water, riolering, telecom) te modelleren. Deze aanpak maakt het mogelijk om netwerken, zoals we die nu kennen met al hun relevante eigenschappen te modelleren, maar ook componenten, die nieuw zijn in de netten van de toekomst, eenvoudig toe te voegen.

Informatiemodel van de Utility Network Management-extensie

Dit informatiemodel maakt het mogelijk uitgewerkte datamodellen te creëren voor bovengrondse en ondergrondse assets, productie-, transport- en distributienetten, kabel/leiding of geulenmodel. Om een paar cruciale zaken uit het informatiemodel te lichten:
• Datamodellering vindt vooral plaats in de netwerksecties Domein en Structuur.
• Netlogica wordt geregeld in de netwerktopologie.
• Bedrijfsregels voor assets worden vastgelegd in regels.

Datamodel gefundeerd op informatiemodel
Om vervolgens tot een uitgewerkt datamodel te komen op basis van het verstrekte informatiemodel zijn er een aantal Utility Network Management -extensie uitgangspunten en is het van belang het bestaande datamodel in ogenschouw te nemen.
Een van de belangrijkste zaken is het ‘mappen’ van bestaande soorten bedrijfsmiddelen of objecttypen naar de featureklassen binnen Domein en Structuur-netwerken en de twee categorieniveaus daaronder.

Bestaande definitie Objecttype Dienstkraan
Utility Network Management -extensie mapping
Featureklasse Device -> Assetgroup Afsluiter -> Assettype Dienstkraan

Netwerktopologie
Om connectiviteit en het wel of niet mogen passeren van bepaalde objecten te sturen, wordt netwerktopologie toegepast in de Utility Network Management -extensie. De netwerktopologie wordt opgebouwd uit een aantal verschillende componenten: de features zelf, associatie en containment-regels en metadata. De gewenste Network Topology Index en de daarmee uitvoerbare tracetypen zijn dus van belang bij het opzetten van een passend informatiemodel.

Afbeelding: Componenten die gezamenlijk een Network Index bepalen.

Bedrijfsregels
Bedrijfsregels maken een belangrijk onderdeel uit van het Utility Network Management-informatiemodel. Bedrijfsregels zijn te verdelen in twee categorieën, namelijk associatieregels (connectiviteitregels, structuur associaties en containment associaties) en attribuutregels. Ze worden geïnterpreteerd bij het editen van objecten. Door het gebruik van deze regels wordt de integriteit van de dataset bewaakt.

Best practice
Om uiteindelijk een migratie van een bestaande (op Esri-gebaseerde of non-Esri-)dataset naar een Utility Network Management -extensiedatamodel te bewerkstelligen is een best practice beschikbaar. Deze best practice bestaat uit een aantal stappen, afgebeeld in volgend diagram:

Vanuit een bron-geodatabase wordt door middel van een Schema Mapping (Excel-werkboek) en een FME Workbench data conform het nieuwe datamodel en Utility Network Management-regels en andere stamdata in een Asset Package gelezen. Dit Asset Package wordt vervolgens met een standaard importfunctie geladen in een omgeving. Er zijn voorbeeld Schema Mappings en FME Workbenches voor de diverse domeinen (elektriciteit, gas en water). Deze voorbeelden gaan uit van de bij de extensie meegeleverde sample database modellen. Ze zijn een goed uitgangspunt om een nieuwe ‘mapping’ op te zetten voor andere bronmodellen.

Esri Nederland maakt al gebruik van deze best practice in Utility Network Management-extensie in een Proof of Concept-werkpakket om bestaande netwerken om te zetten naar netwerken in de extensie.

Dit blog is het laatste uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn diverse functionele ontwikkelingen belicht.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Plaats een reactie

Business ziet sales- en marketingtoepassingen van het ArcGIS-platform

Retail-bedrijven, vastgoed en consumer good leveranciers en manufacturing moeten flink veranderen om in de nieuwe economie nog relevant te kunnen blijven. Voor inspiratie konden retailers onlangs naar het internationale Geo Business Seminar in Amsterdam, georganiseerd door Esri Europe. Dat sloot goed aan bij mijn oriëntatie op sales en marketing-toepassingen van het ArcGIS-platform.

Voor de meeste bedrijven is het door ‘internetshoppen’ erop of eronder en is het uur van de waarheid – ook al gaat het economisch beter – aangebroken. Dat vraagt om bedrijfsbrede optimalisatie. Voor retailers moeten veel procesmatige zaken moeten op de schop. Veel winst is er echter ook te behalen door het inzicht dat komt uit het combineren van businessdata (intern en extern), geografische data en normatieve data.

foto1

De waar-vraag

Zakelijk succes vandaag vereist nauwkeurige kennis over wie en waar klanten zijn. Deze stellingname was de basis-aanname van het Geo Business Seminar. Geografie biedt inzichten over de waar-vraag: waar is mijn verkoop, concurrentie en winstgevende activiteit? En: waar bevinden mijn klanten zich? Met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen bedrijven ongelijksoortige gegevens op één plek brengen en locatie gebruiken als een algemene referentie om inzichten te ontsluiten en hun bedrijf te begrijpen.

foto2

Veranderde rol van locatieanalyse

De dag startte met korte visieverhalen rond de bewegingen in de commerciële markten en de rol die locatie hierin speelt. Hierin werden bevindingen gedeeld van het benchmark rapport van RSR Research (December 2017), waarin de veranderde rol van locatieanalyse in de detailhandel wordt beschreven om geografische gegevens te verrijken met nieuwe gegevens zoals demografie, verkeerstromen, inkomsten, koopkrachtinformatie en deze vervolgens om te zetten in nieuwe intelligentie.

Data delen met andere afdelingen

En hoewel retail-bedrijven weten dat er buiten veranderingen aan de gang zijn, denken zij intern nog altijd traditioneel en zuilgericht: elke afdeling voor zich. Veel problemen ontstaan doordat in grote organisaties data niet gedeeld wordt tussen afdelingen waardoor er een zogenoemde sub-optimalisatie plaatsvinden. Van een volledige bedrijfsbrede optimalisatie is pas sprake als data en de inzichten die eruit komen worden gedeeld met de rest van de organisatie.

Daarom vond ik het verhaal van PWC waarin de digitale transformatie aan bod kwam erg tot de verbeelding spreken. Een duidelijke uitleg van hoe analyses op basis van geo-informatie – location analytics, de verschillende consumer goods manufacturing en leveranciers helpt de vloeroppervlakte van hun locatie beter te benutten. Ook kwamen zaken aan bod waar retailers, asset managers, property management-bedrijven geen rekening mee houden in het veld. Of bij het maken van afwegingen bij het kiezen van de juiste locatie bij hun winkel, kantoor of fabriek.

foto3

Het inzicht dat de combinatie van businessdata (intern en extern), geografische data en normatieve data invloed kunnen hebben op winkeltijden, assortiment en uiteindelijk klantbinding en omzet is nog nieuw. Deze data kan ingezet worden om veranderingen op gang te brengen. Er werd getoond hoe retail-vraagstukken kunnen worden getackeld, selecties van vastgoed kunnen worden gemaakt, geanalyseerd, worden verrijkt met additionele databronnen, waaruit vervolgens een advies ontstaat voor een boardmeeting. Daarnaast is het delen van deze informatie door middel van apps binnen de organisatie erg vernieuwend. Door Internet of Things is er steeds meer data beschikbaar.

foto4

Wat organisaties al doen

Dat gegevens over juist demografie, verkeerstromen, inkomsten, koopkrachtinformatie de plaats van de juiste locatie helpen bepalen werd kracht bijgezet aan de hand van klantverhalen van Yum! Restaurants (o.a. bekend van KFC), Belron (o.a. bekend van Carglass), Domino’s Pizza en Pirelli. Allen met een eigen perspectief en invalshoek, gedreven vanuit sales, marketing en operatie, en gericht op optimalisatie van de totale bedrijfsvoering met locatie als uitgangspunt.

Deze klanten waren in hun zoektocht niet altijd alleen, sommige hadden hulp vanuit Esri, anderen werden bijgestaan door Esri-partners zoals: PWC, Knight Frank, Mobalo, Indoo.rs, Smartnotify, MB-Research, Nexiga, MobiGIS, GeoMagis, Geolytics of ValueLab.

foto5

Take-aways

Veel retailers hebben het gebruik van kaarten en ruimtelijke analyses nu top of mind bij het selecteren van de juiste locatie, het samenstellen van assortimenten, het helpen van klanten en het optimaliseren van de bedrijfsstrategie. Location Analytics gaat in elk geval een groot verschil maken in het optimaliseren van de bedrijfsstrategie van de aanwezigen.

Posted in ArcGIS, samenwerken in de keten | Plaats een reactie

Het onderwijs van de toekomst

De hoeveelheid data die over een individu wordt verzameld is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door middel van nieuwe technologie worden bedrijfsprocessen steeds meer bepaald door deze beschikbare data, waardoor bedrijfsprocessen veranderen. Deze digitale transformatie heeft impact op het type werk dat gedaan moet worden, de werknemer van de toekomst zal over de gewenste ‘technology literacy’ moeten beschikken. En waar anders dan in het onderwijs word je hierop voorbereid?

Digitale transformatie in het onderwijs

Met die gedachte nam ik deel aan de EUROGEO-conferentie op 15 en 16 maart in Keulen. Het onderwerp was ‘Geography for all’ en dat uitte zich in vele interessante workshops, presentaties en posters. Dr. Lia Galani van de Universiteit van Athene ging bijvoorbeeld in op het gebruik van satellite imagery om les te kunnen geven over klimaatverandering, Luc Zwartjes vertelde over GI Learner, een ontwikkelde leerlijn voor GIScience en dr. Jardar Cyvin hield een pleidoor voor het gebruik van virtual reality in combinatie met Story Maps in het voortgezet onderwijs. Geotechnologie kwam veelvuldig aan bod.

Eén van de keynote speakers, professor Gillian Kidman van de Monash Universiteit in Melbourne, presenteerde een geography-for-all-framework. Elke docent hanteert hierin zijn eigen docentstijl om kennis en vaardigheden over te brengen en draagt daarmee bij aan de voorbereiding van de nieuwe generatie burgers en werknemers op hun digitale toekomst. Hoewel niet elke school even ver is in de digitale transformatie neemt de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden zoals ICT-vaardigheden, communiceren en computational thinking overal toe. Hoe kan het onderwijs in deze transformatie mee?

eurogeo-1
Ik gaf een workshop over Survey123 for ArcGIS

GIS als brug

Een geografisch informatiesysteem (GIS) kan de brug vormen tussen inhoudelijke en technologische kennis, kan als communicatiemiddel dienen en stimuleert kritisch en ruimtelijke denken. Een GIS is niet gebonden aan aardrijkskunde. Ook bij biologie, wiskunde, informatiekunde, talen en geschiedenis heeft een GIS meerwaarde. En met ArcGIS Online is een installatie niet nodig. Tijdens de conferentie heb ik tijdens een workshop met deelnemers gewerkt met de app Survey123 for ArcGIS. Een gebruiksvriendelijke online applicatie om gegevens te verzamelen en in kaart te brengen.

Het gebruik ervan past goed bij onderwerpen zoals de eigen leefomgeving, biodiversiteit, weer en klimaat en omgevingsonderwijs. Het instapniveau voor het gebruik van ArcGIS is daarmee niet hoog, met ArcGIS Online kunnen docenten het leren met en over GIS voor elk niveau stimuleren. Met een GIS wordt niet alleen geografische kennis vergaard, er wordt ook aan de ‘technology literacy’ gewerkt. Een passend onderwerp voor de EuroGEO-conferentie volgend jaar is dan niet ‘Geography for all’, maar ‘Geo-insights for all’.

Tom Kuijpers is GIS-onderwijscoördinator bij Esri Nederland

Posted in Achter de schermen | Plaats een reactie

Hoe (de afdeling) GIS kan aansluiten op Business Intelligence

Dat een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan aansluiten op BI-platformen is inmiddels steeds meer terug te zien in het gebruik van visualisaties door BI-leveranciers. En hoe kan de GIS-professional dan samenwerken met het BI-domein. In dit blog sta ik stil bij de vermenging van beide werelden, maar wel vanuit een GIS-perspectief. En deel ik een stappenplan om pro-actief de samenwerking te zoeken.

Als GIS-professional, begrijpt u de waarde van een analyse. Met GIS-analyses brengt u zaken aan het licht die anders onzichtbaar waren gebleven voor uw organisatie. Dit zijn analyses die vaak voortkomen uit geografische vragen. Maar hoe zit het met de andere vraagstukken in uw organisatie? In dit blog neem ik u in 5 stappen mee en leg ik uit hoe GIS en Business Intelligence (BI) elkaar vinden en als ruimtelijke analyse het beste antwoord geven.

1800 Den Haag met BigData

Stap 1. Aanvaard dat niet alle vragen geo-vragen zijn
Als GIS’er denkt u geografisch. Omdat 80% van de data een locatiecomponent heeft, is dat niet vreemd. Veel van de vragen die worden gesteld, zijn wel geografisch, maar worden niet zo ervaren. Deze vragen kunt u wel beantwoorden. En hoe zit het met de overige 20% van de data, die (nog) niet geografisch is? Wie weet is het mogelijk om daar  extra inzicht te bieden. De eerste stap om los te laten en te erkennen dat niet alle vragen waar u mee aan de slag kunt, geografisch gesteld worden, ook als ze wel een geografisch vraagstuk (kunnen) zijn.

Stap 2. Geef het antwoord én geef een kaart
Van alle (geografische) BI-vragen die aan u worden gesteld, eindigen niet alle antwoorden in een kaart. De analyses zijn weliswaar geografisch en de visualisatie daarvan is vaak een kaart. Het antwoord waar de persoon om vraagt kan een kaart zijn, maar het resultaat kan ook een staafdiagram, een taartdiagram, grafiek of een specifiek getal in een tabel zijn. De vervolgvraag op het antwoord gaat vaak over de locatie waar dit getal precies vandaan komt, of op welk gebied het specifieke effect betrekking heeft. De kaart meteen meeleveren is daarmee een kans om de vervolgvraag al proactief te beantwoorden.

Stap 3. Denk dynamisch: bundel krachten
Kennis delen en afstemmen is belangrijk. Collega’s of andere afdelingen benadert u op een manier die past bij hun werkcultuur en -niveau. Maar welk verschil kunt u maken? Breng daarvoor eerst een aantal zaken in kaart. Wat doet uw organisatie met de al beschikbare data? Welke afdelingen zijn hier – naast de BI-afdeling, bij betrokken? Worden bijvoorbeeld al diverse bronnen van data gecombineerd? En wat is de goede ingang om het gesprek aan te gaan over de waarde van locatie hierin? Speelt innovatie een belangrijke rol binnen uw organisatie? Zijn er innovatieprojecten waar ook GIS een rol speelt of kan spelen? Bundel krachten!

Stap 4. Begin met Insights for ArcGIS
Als u de samenwerking opzoekt, hebt u ook een tool nodig die deze integratie aan datadisciplines ondersteunt. Insights voor ArcGIS is een GIS-tool die ook voor BI’ers goed is te begrijpen. Met Insights for ArcGIS kunt u intuïtief op zoek naar verborgen patronen in uw data. Insights for AcrGIS werkt in een omgeving waar visualisatie en ruimtelijke analyse tegelijkertijd plaatsvinden. Versleep eenvoudig uw gegevens, analyseer en verfijn vervolgens. Stel vragen, krijg antwoorden en deel de inzichten. Met deze tool kunt u op de golflengte van de BI-afdeling afstemmen.

Stap 5. Zoek uw collega’s van de BI-afdeling op met interactie
De data op een interactieve manier visualiseren is in deze tijd een minimale vereiste. Dit betekent dat de grafieken, tabellen en kaarten dynamisch zijn. Door kaarten binnen en buiten uw organisatie te delen neemt het bereik van uw inzichten toe. Nieuwe inzichten doorsturen en bespreken met de BI-afdeling leidt tot nieuwe, completere antwoorden op vragen . Om integraal informatiegestuurd te kunnen werken, is kennis delen en afstemmen belangrijk.

 

Meer informatie
Bijna elk probleem en elke situatie is aan een locatie verbonden. De oplossing van Esri is daarom uw eerste stap naar slimmere besluitvorming en een efficiëntere organisatie. Met deze oplossing kunt u kaarten maken, diepgaande ruimtelijke analyses uitvoeren en antwoorden op uw vragen vinden.

Wilt u meer informatie over hoe locatie-analyse en onze oplossing meerwaarde kan bieden? Neem voor meer informatie contact op met Esri Nederland via Lackó Darázsdi van Esri Nederland via +31 (0)10 217 07 00 of stuur een e-mail naar contact@esri.nl.

Posted in ArcGIS, Esri | Tags: , , | Plaats een reactie